• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Stijging aantal toevoegingen in zaken tegen overheid

De vandaag (5-9-13) verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012 laat zien dat de stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zich vrijwel overal voordoet, ook bij zaken tegen het optreden van de overheid zelf. In 2012 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven.

Zo stegen de toevoegingen voor zaken rondom de sociale voorzieningen, strafrecht, sociale verzekeringen en bestuursrecht.

Vereenvoudiging van wet- en regelgeving blijft een belangrijk aandachtspunt om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand duurzaam en beheersbaar te houden. Dit gaf de Raad al aan in haar reactie op het consultatiepaper van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Raad ondersteunt dan ook van harte de initiatieven van diverse Kamerleden om de kinder- en partneralimentatie te vereenvoudigen.

Stijgende vraag naar hulp
Opvallend is het stijgende gebruik van de voorzieningen in het gehele stelsel: in zowel de nuldelijns-, eerstelijns- en tweedelijnsrechtshulp. In de eerste lijn nam het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket toe, mede door invoering van de maatregel ‘Diagnose en Triage’ (link opent in zelfde venster). In de tweede lijn steeg het aantal toevoegingen verder door, na een aanvankelijke daling in 2011, volgens de trend die sinds 2000 zichtbaar is.

Online oplossingen
De Raad is van mening dat het van belang dat is dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor en zich informeren over de wijze waarop een conflict opgelost kan worden: de ‘nuldelijnszorg’. Uit de monitor blijkt dat de voorzieningen in de ‘nuldelijn’, denk aan Rechtwijzer en de website van het Juridisch Loket, in een behoefte voorzien. De Raad is voorstander van doorontwikkeling van deze en andere online instrumenten.

Aanbod rechtsbijstand door advocaten
In 2012 verleenden 7.852 rechtsbijstandverleners (waarvan 7.462 advocaten) gesubsidieerde rechtsbijstand. Uit deze monitor blijkt opnieuw dat vraag en aanbod in 2012 nog steeds goed met elkaar in balans zijn. De verlaging van de vergoedingen van de advocatuur per 1 januari 2012 heeft vooralsnog geen consequenties voor het aanbod gehad.

Achtergrond
Toegang tot het recht is een belangrijke pijler voor een goed functionerende rechtsstaat. De Raad maakt zich sterk voor het belang van burgers als zij tegen juridische problemen aanlopen. Dat doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad wijst rechtzoekende de weg, bevordert een goede toegang tot het recht en stimuleert een goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Ook fungeert de Raad als kenniscentrum op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Hierbij is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) een belangrijk instrument. Elk jaar publiceert de Raad deze monitor om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Door periodiek op een uniforme wijze informatie te verzamelen over een beperkt aantal indicatoren wordt inzicht geboden in trends door de jaren heen. Om inzicht te bieden in de effecten van specifieke beleids- of wetswijzigingen wordt ook verslag gedaan van aanvullende onderzoeken.

Tags: ,