• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Standpunt algemene raad NOvA rechtsbijstand nav rapport Barkhuysen

Op basis van het rapport van de commissie Duurzaam Stelsel, gecombineerd met de input die vanuit specialisatieverenigingen en andere advocaten is gegeven, zien onze bezwaren, c.q. onze (nader uit te werken) lijn op hoofdlijnen er als volgt uit:

1) De rol van de advocaat in de eerste lijn. In de plannen van Wolfsen lijken de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket volledig de regierol te krijgen bij het beoordelen van juridische problemen. De rol van de advocaat is onduidelijk, terwijl een advocaat op basis van zijn onafhankelijke positie, proceservaring, kennis en kunde beter kan inschatten of procedures kans van slagen hebben. Bovendien lijkt in de plannen van Wolfsen aan de geheimhouding van advocaten afbreuk te worden gedaan. Volgens de NOvA functioneert het huidige systeem waarbij een advocaat de juridische beoordeling doet (binnen High Trust) en de beslissing neemt over toevoegen, goed. Het is niet nodig om daarvoor een ander, duur en bureaucratisch systeem op te tuigen.

2) De NOvA heeft grote bezwaren tegen de inhoudelijke voorstellen van Wolfsen voor o.a. het strafrecht en op het gebied van echtscheidingen, twee onderwerpen die de commissie Wolfsen specifiek adresseert; de daar gekozen uitwerking doet ons het ergste vrezen aangaande nog te volgen andere uitwerkingen.

3) Het belang van de rechtzoekende is direct gediend met een hoge kwaliteit van de rechtsbijstandverleners, dus álle rechtsbijstandverleners in het stelsel. Gelet op het grote aantal rechtsbijstandverleners in de eerste lijn is daar nog een hele wereld te winnen. In de gevallen waar het advocaten (of mogelijk aan advocaten gelieerde rechtsbijstandverleners) betreft, is de NOvA verantwoordelijk. Van die verantwoordelijkheid is de NOvA zich bewust en daaraan wordt hard gewerkt. Verdere specialisatie van advocaten is daarin voor ons een kernpunt. Wij ondersteunen de aanbeveling om advocaten die in het stelsel werken regelmatig op dossierniveau te controleren door de NOvA, ook om eventueel misbruik te voorkomen.

4) De eenzijdige blik op het stelsel vanuit de financiën en daarmee bezuinigingen moet verruimd worden naar de kwaliteit van de rechtsbijstand en het verder verhogen daarvan. Er is de afgelopen jaren al te veel bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand. Voorkomen moet worden dat het ministerie het rapport Wolfsen gebruikt om nog verder te bezuinigen. Daar gaat de NOvA dwars voor liggen.

De overheid moet zorgen voor een adequate vergoeding voor advocaten. Een herijking op korte termijn van het aantal punten per zaak én de hoogte van de puntvergoeding is essentieel.
De commissie Duurzaam Stelsel pleit ervoor om de financiële regels van het stelsel, zoals onder meer het aantal punten (vergoeding) per zaak, de hoogte van de puntvergoeding en de eigen bijdrage op te nemen in een wet. Tevens dient bij iedere wijziging in wet- en regelgeving een rechtsbijstands-effectenrapportage (RER) uitgevoerd te worden en dient de financiering van het stelsel een open einde–regeling te zijn.

5) Gezien de bevinding dat geen sprake is van kostenstijging, vervalt het argument van het departement om nu op korte termijn vervolg – lees: een taakstelling – te moeten geven. De tijd moet nu worden genomen om op een verstandige manier uitwerking te geven aan de plannen voor een duurzaam stelsel, met name de opzet van de eerste lijn, met partijen die inhoudelijk verstand van zaken hebben. Daarnaast moeten die uitwerkingen eerst deugdelijk getest worden voordat ze worden ‘losgelaten’ op kwetsbare rechtzoekenden. Daaraan draagt de NOvA zijn expertise bij, vanuit een positief-kritisch uitgangspunt.

Tags:

actie