• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Reactie Orde op begroting V&J, onderdeel rechtsbijstand

De begroting van V&J over 2015 brengt voor de gefinancierde rechtsbijstand geen positief nieuws. De taakstelling van € 85 miljoen blijft onverkort in stand. Het standpunt van de Orde hierover is reeds sinds lange tijd bekend.

Met de stelselvernieuwing is volgens het ministerie ‘een nieuwe balans gevonden in de taak van de overheid om zorg te dragen voor een rechtsbestel waarbinnen ook minder vermogenden voldoende gelegenheid hebben om te kunnen opkomen voor hun rechtsbelangen’[1]. Van een balans kan niet gesproken worden, nu blijkt dat door de stelselvernieuwing grote groepen rechtzoekenden worden uitgesloten van de toegang tot het recht.

In de begroting is een daling in de uitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket opgenomen als gevolg van de door het ministerie verwachte lagere instroom van rechtzoekenden vanwege de stelselvernieuwing rechtsbijstand[2]. Deze verwachting staat haaks  op de gevolgen welke de stelselvernieuwing teweeg zal brengen. Uit de ‘Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2013’ van de Raad voor Rechtsbijstand blijkt dat 50% van de rechtzoekenden in de huidige situatie niet bij het Juridisch Loket terecht komt maar rechtstreeks bij de advocaat[3]. Deze groep krijgt het Juridisch Loket er in de nieuwe situatie bij. Er zal juist sprake zijn van een verdubbeling van het aantal rechtzoekenden dat bij het Juridisch Loket terecht komt. Naast deze verdubbeling aan klantcontacten moet het Juridisch Loket ook nog extra werk verrichten wanneer de eenvoudige behandeling wordt ingezet.

Ook stelt de Orde dat het ministerie ten onrechte voorbij gaat aan de inrichtingskosten voor het Juridisch Loket om de vernieuwing van de eerstelijns rechtsbijstand te kunnen realiseren. Wanneer wordt gekeken naar de huidige samenstelling van de loketten is de Orde van mening dat het Juridisch Loket deze toestroom van rechtzoekenden niet aankan. Hiervoor is extra juridisch geschoold personeel vereist en dienen er meer loketten opgezet te worden, hetgeen de nodige investeringen vergt. In elk geval is duidelijk dat de gewenste inhoudelijke expertise en ervaring nu al ruimschoots bij de advocatuur aanwezig is.

Tevens is het opmerkelijk dat in de begroting geen daling zichtbaar is in de uitgaven voor de lichte adviestoevoeging (LAT) in 2016[4]. Met de stelselvernieuwing verwacht het ministerie dat het aantal LAT sterk zal afnemen als gevolg van het invoeren van de procedure van eenvoudige behandeling. Verder blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2016 bijna een kwart van het budget moet inleveren. Het is onbekend hoe deze besparing gerealiseerd zou moeten worden in het licht van de stelselherziening.

[1] Begroting V&J 2015, pagina 16

[2] Begroting V&J 2015, pagina 44

[3] Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2013,  pagina 111

[4] Begroting V&J 2015,  pagina 44

Bekijk hier de begroting V&J 2015 in zijn geheel (PDF).

 

Tags: ,

actie