• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Moties en uitspraken Eerste Kamer-debat Rechtsstaat

Naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer over de rechtststaat zijn 5 moties aangenomen, namelijk:

Motie-Franken (CDA) c.s. over kwaliteitseisen als uitgangspunt bij te nemen beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht (EK 33.750 VI, H)

Opstelten: In eerste termijn heb ik al gezegd dat kwaliteitsnormen deel uitmaken van de wijze waarop de rechtspraak bekostigd wordt. De rechtspraak wordt bekostigd op basis van de prijs maal het aantal behandelde zaken. De prijs per zaak wordt bepaald door vele factoren, zoals de zwaarte van de zaak en de benodigde tijd voor de behandeling van een zaak. De benodigde tijd is mede afhankelijk van kwaliteitsaspecten, die de rechter mede zelf bepaalt. Kwaliteit is immers alleen te bereiken door voldoende tijd te kunnen besteden aan de inhoud van de zaak. Je bent immers rechter geworden om een zaak te doen en daar inhoudelijk naar te kijken. De bekostiging houdt dus rekening met de benodigde kwaliteit. Wat de heer Franken in zijn motie betoogt, namelijk het incorporeren van kwaliteitsnormen in de bekostiging, deel ik en beschouw ik als ondersteuning van het huidige beleid. Het huidige bekostigingssysteem gaat immers uit van de tijd die een rechter nodig heeft en hanteert de kwaliteitsnorm daarbij als grondslag. Het oordeel over de motie laat ik derhalve aan de senaat.

 

Motie-Franken (CDA) c.s. over een onderzoek naar een voorziening voor de toegang tot de rechter voor door het “Juridisch Loket” afgewezen rechtzoekenden (EK 33.750 VI, I)

Teeven: Als ik de motie van de heer Franken zo mag lezen, dat er in goede waarborgen voor de onbevangenheid moet worden voorzien en in een zekere mate van onafhankelijkheid en kwaliteit van de medewerkers die belast worden met de verlening van eerstelijnsrechtshulp als het gaat om het nemen van besluiten over het al dan niet toevoegen, beschouw ik deze als ondersteuning van beleid en laat ik het oordeel over de motie graag aan de Kamer over. Ik zie de heer Franken nu een beetje knikken, dus ik ga ervan uit dat mijn interpretatie juist is.

 

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het waarborgen van de toegang tot de rechter bij mogelijke aanpassing van de stelsels van gefinancierde rechtsbijstand en van de griffierechten (EK 33.750 VI, N)

Teeven: Tot slot ga ik in op de motie van mevrouw Strik. In die motie verzoekt zij de regering, het waarborgen van de toegang tot de rechter voor eenieder leidend te laten zijn bij een mogelijke aanpassing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en het stelsel van griffierechten. Eigenlijk denk ik dat we het oordeel over deze motie aan de Kamer kunnen overlaten. Uiteraard is dat een leidend criterium zowel voor de minister bij de griffierechten als voor mijzelf bij het inrichten van het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.

 

De Motie-Ruers (SP) c.s. over het heroverwegen van het bezuinigingsplan in het kader van de toegang tot het recht en de gefinancierde rechtsbijstand (EK 33.750 VI, K) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

Teeven: Wat de heer Ruers in zijn motie vraagt, is dat de regering haar bezuinigingsplan in het kader van de toegang tot de het recht en de gefinancierde rechtsbijstand in heroverweging wil nemen. Dat raakt echt de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die motie moet ik ontraden, want ik wil de bezuinigingen niet in heroverweging nemen. Ik wil wel de invulling van de bezuiniging in heroverweging nemen en bezien hoe ik ervoor kan zorgen dat de toegang tot de rechter is gewaarborgd, in de lijn van de motie-Franken. Maar ik wil niet de bezuiniging in heroverweging nemen.

Ik heb mij wel enigszins verbaasd — maar dat is verbazing mijnerzijds en van de zijde van het kabinet — over de ondertekening van de motie van de heer Ruers door de heer Engels. Het is mij uiteraard bekend dat de leden van de senaat geen enkele verbondenheid hebben aan akkoorden die in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden gesloten, ook als het niet allemaal betrekking heeft op 2014. Ik heb echter wel een beetje begrepen dat het jaar 2014 wat betreft een aantal van de desbetreffende onderwerpen onderdeel van de begroting is geweest. Uiteraard staat het de leden van de senaat volledig vrij om iets anders te doen dan de leden van de Tweede Kamerfractie van D66. Het is goed om dit vanavond even te markeren. Het is een omstandigheid die wij even in onze oren knopen.

Uitspraken senators

In het onderstaande document zijn belangwekkende uitspraken met betrekking tot de rechtsbijstand verzameld. U kunt dit bestand doorzoeken op naam, partij en onderwerp via de pijltjes bovenaan het overzicht.

Tags: