• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Bezuiniging rechtsbijstand uitgesteld tot 1 februari 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 12 december 2014

Onderwerp Algemene maatregel van bestuur ter zake gesubsidieerde rechtsbijstand

Ingevolge het verzoek van uw Kamer om voor de behandeling van de Najaarsnota een brief te ontvangen over de gevolgen van het uitstel van het beleidsdebat in de Eerste Kamer voor de inwerkingtreding van het Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand (het besluit), informeer ik u als volgt.

Gelet op het feit dat de begrotingsbehandeling, waar het beleidsdebat onderdeel van uit zal maken, kort na de beoogde inwerkingtreding zal plaatsvinden en indachtig de motie Kox ter zake (EK 2014-2015, 34000, E), heb ik besloten de inwerkingtreding van het besluit aan te houden tot het moment waarop de begrotingsbehandeling heeft plaatsgevonden, ervan uitgaande dat dat debat voor 1 februari 2015 plaatsvindt zodat aldus het besluit per 1 februari 2015 in werking zal kunnen treden.

De in het besluit neergelegde maatregelen treden hierdoor later in werking dan eerder door mij was beoogd. Hierbij hecht ik eraan op te merken dat met het aanhouden van de inwerkingtreding, vanaf 1 januari 2015 de vergoedingen en eigen bijdragen conform huidige regelgeving worden geïndexeerd. Ik wil echter niet dat het besluit tot aanhouding voor rechtzoekenden nadelig uitpakt en daarom zullen vanaf 1 januari 2015 de op 31 december 2014 geldende eigen bijdragen worden geheven.

Het besparingsverlies dat voortvloeit uit het aanhouden van de inwerkingtreding van het besluit bedraagt € 1,1 miljoen incidenteel. Ik zal dat binnen mijn begroting opvangen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Download Algemene maatregel van bestuur ter zake gesubsidieerde rechtsbijstand

Tags: ,

actie