• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Balies Juridisch Loket toch niet (helemaal) dicht

Op 4 mei heeft staatssecretaris Dijkhof gereageerd op de vragen van de Tweede Kamer over het verdwijnen van het spreekuur bij het Juridisch Loket. Hieruit is een beperkte openstelling van de balies (het plan was om alle balies te sluiten) gekomen. De NOvA is hierover verheugd, maar vreest nog steeds het gevaar dat rechtszoekenden niet (tijdig) worden geholpen.

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 21 april jl. nam uw Kamer de motie van het lid Van Nispen aan, waarin de regering wordt verzocht er voor te zorgen dat hulp geboden blijft worden aan de balies van de Juridische Loketten. Uw Kamer heeft daarmee nogmaals haar grote zorg geuit over de beëindiging van de inloopspreekuren, waarvan uw Kamer reeds tijdens het debat op 14 april jl. blijk had gegeven. Ter uitvoering van deze motie, en conform mijn toezegging tijdens het debat, ben ik in overleg getreden met de Raad voor Rechtsbijstand en Stichting Het Juridisch Loket (verder: het Juridisch Loket) om te bezien op welke wijze kan worden voorzien in hulp aan de balie voor de meest kwetsbare rechtzoekenden. Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van dit overleg.

Het Juridisch Loket heeft de wens van uw Kamer om aan de balies hulp te blijven bieden ter harte genomen. In overleg met de Raad voor Rechtsbijstand en mijn departement heeft het Juridisch Loket gezocht naar een aanpassing van zijn werkwijze die tegemoet komt aan de motie-Van Nispen. Het Juridisch Loket zal op alle 30 vestigingen in een inloopspreekuur voorzien. Daarbij blijft de recent ingevoerde werkwijze, waarin het zwaartepunt is verlegd naar telefonische dienstverlening en het zo nodig bezoeken van een vestiging op afspraak, in beginsel behouden. Echter, voor kwetsbare rechtzoekenden, voor wie telefonisch contact door persoonlijke omstandigheden of uit kostenoverwegingen een te hoge drempel is, blijft rechtshulp op een vestiging zonder voorafgaand telefonisch contact mogelijk. De komende periode onderzoekt het Juridisch Loket de frequentie van het inloopspreekuur en de capaciteit die nodig zijn om in de hulpvraag van kwetsbare rechtzoekenden te kunnen voorzien. Vooralsnog zal het Juridisch Loket vanaf 11 mei aanstaande op zijn tien grootste vestigingen twee maal in de week een inloopspreekuur houden van telkens twee uur. Op de twintig overige vestigingen zal zo spoedig mogelijk wekelijks worden voorzien in één inloopspreekuur voor de duur van twee uur. In de benodigde financiële dekking wordt voor 2015 voorzien deels door aanvullende subsidiëring uit reserveringen die de Raad ten behoeve van het Juridisch Loket heeft gedaan, en deels uit het eigen vermogen van het Juridisch Loket zelf.

Met deze verandering in de werkwijze van het Juridisch Loket wordt naar mijn overtuiging op adequate wijze tegemoet gekomen aan de zorg van uw Kamer. Ik heb daarom met instemming van het besluit van het Juridisch Loket kennis genomen.

Dat het inloopspreekuur in beperkte vorm wordt hervat, laat onverlet de noodzaak de effecten van de nieuwe werkwijze goed te monitoren. Het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand zullen deze monitoring gezamenlijk vormgeven. In ieder geval zullen de eventuele vraaguitval onder de meest kwetsbare rechtzoekenden, de kosten die rechtzoekenden moeten maken voor het verkrijgen van telefonische hulp, het effect van de nieuwe werkwijze op de kostenefficiëntie van het Juridisch Loket, het effect van de nieuwe werkwijze op de totale kosten van rechtsbijstand, en de signalen van ketenpartners worden onderzocht. Conform mijn toezegging tijdens het debat van 14 april jl. wordt tevens bezien of er categorieën van juridische problemen zijn waarin rechtzoekenden vrijwel standaard naar een advocaat worden doorverwezen, zodat de routering via het Juridisch Loket in het kader van ‘diagnose en triage’ voor hen mogelijk als onnodig belastend moet worden beschouwd.

Van de resultaten van de monitoring wordt verslag uitgebracht in de Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2015 van de Raad voor Rechtsbijstand, die in 2016 verschijnt. Vanzelfsprekend treed ik met de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket tussentijds in overleg indien mij vóór het verschijnen van de Monitor signalen bereiken dat het hulpaanbod aan de balies ontoereikend zou zijn.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
K.H.D.M. Dijkhoff

Download hier de brief over Openstelling balies Juridisch Loket

Tags: ,

actie