• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Nieuwe brief EK inzake uitvoering motie Franken en onderzoekscommissie

Geachte heer Teeven,

In haar vergadering van 10 februari jl. heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie kennisgenomen van uw reactie van 6 februari jl. op de brief die de commissie u op 4 februari jl. zond over uitvoering van de motie-Franken c.s. inzake bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (34000 VI, M) en de motie-Scholten c.s. inzake onderzoek naar oplopende kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand (34000 VI, O)

De commissie heeft in haar brief van 4 februari jl. aangegeven dat zij verwacht dat de regering uitvoering geeft aan moties die de Kamer aanneemt en zij heeft vastgesteld dat u dat in dit geval slechts ten dele heeft gedaan. U komt immers niet tegemoet aan de uitspraak van een Kamermeerderheid om de bezuinigingen ten aanzien van de vergoeding voor rechtsbijstand voor zover deze betrekking heeft op het jaar 2015 achterwege te laten.

De leden van de fracties van CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD en OSF constateren dat u in uw brief van 6 februari jl. bevestigt de motie-Franken c.s. niet uit te voeren voor wat betreft de op de algemene maatregel van bestuur berustende bezuinigingen voor de vergoeding van rechtshulpverleners. Deze leden betreuren in hoge mate dat u een door een Kamermeerderheid aangenomen motie niet integraal uitvoert en dat hierdoor in casu de verleners van de in onze samenleving zo noodzakelijke rechtshulp worden getroffen.

Ten aanzien van het ondernemen van verdere actie neemt de commissie het volgende in aanmerking. De betreffende motie heeft er in ieder geval (mede) toe geleid dat op het totaal van de voorgestelde bezuinigingen ten bedrage van €85 miljoen een substantieel deel is opgeschort tot de resultaten van een op basis van de motie-Scholten c.s. ingesteld onderzoek naar de problemen rond kostenstijgingen in de rechtsbijstand in relatie tot de toegang tot het recht zijn bekend geworden en u daaromtrent een nieuw voorstel zal hebben gedaan. Hierdoor resteert er voor 2015 een bezuiniging van € 12,2 miljoen.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport zal in deze Kamer – evenals mag worden verwacht in de Tweede Kamer – een debat worden gevoerd. Daarbij zal ook de maatregel, die heeft geleid tot de nu in gang gezette bezuinigingen op de rechtshulp, worden betrokken en – naar uzelf meedeelt – kunnen worden heroverwogen. Bovendien is van belang dat, zoals u in uw brief van 6 februari jl. heeft toegezegd, de ingestelde commissie tot taak heeft om “aanbevelingen te doen voor vernieuwing van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand (…) waarbij de toegang tot het recht voor min- en onvermogenden gegarandeerd blijft”.

De commissie zal op grond van de bovenstaande overwegingen zich voorshands beperken tot een uitstel van de behandeling van het niet-uitgevoerde gedeelte van de motie-Franken c.s. tot het moment waarop het op basis van de motie-Scholten c.s. gebaseerde tussenrapport zal zijn verschenen. Zij is u in dit verband erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee u de onderzoekscommissie heeft ingesteld en waarmee u de Kamer, bij brief van 13 februari jl. over haar samenstelling en taakopdracht heeft geïnformeerd.

Tenslotte dringt de commissie er op aan dat het tussenrapport voldoende aanknopingspunten zal bevatten om een vruchtbaar debat over dit onderwerp te kunnen voeren. Zij hecht er aan om dit debat nog vóór de komende Kamerwisseling, in de huidige samenstelling, te laten plaatsvinden. De laatste gelegenheid hiervoor is dinsdag 26 mei 2015. De commissie verzoekt u dan ook met de onderzoekscommissie op te nemen of het mogelijk zou zijn om het tussenrapport al op of rond 15 mei 2015 uit te brengen. Graag verneemt zij op zo kort mogelijk termijn van u of de eerdere verschijning mogelijk is.

Hoogachtend

Mr. dr. A.W. Duthler

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Lees de Nieuwe brief EK inzake uitvoering motie Franken en onderzoekscommissie hier.

levitra kopen zonder recept

Tags: ,

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie